• ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
  • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
  • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU

Strona główna » OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU

2016-07-27 14:42

                         Przemyśl, dn. 27.07.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Z PRZEZNACZENIEM NA SKLEPIK SZKOLNY

W  CENTRUM   KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO  I  USTAWICZNEGO NR 2

 UL. DWORSKIEGO 25   W   PRZEMYŚLU

 

 

1.      INFORMACJE  OGÓLNE

1.1.    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu

        ul. Dworskiego 25 ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego
        o
powierzchni 20 m2, z przeznaczeniem na sklepik szkolny CKZiU Nr 2
        w roku  szk.  2016/2017

 

1.2  Przetarg ogłoszony został na podstawie Uchwały nr 148/2011 Rady
       Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie
       szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Gminy Miejskiej
       Przemyśl i Miasta Przemyśl oddanych w trwały zarząd jednostkom
       organizacyjnym   – zwanym dalej w niniejszym Regulaminie „Najmem”

       aktywów  trwałych samodzielnych  jednostek organizacyjnych, dla których
       funkcję organu założycielskiego sprawuje Miasto Przemyśl.

 

1.3 Przetarg ogłoszony został na stronie internetowej Centrum Kształcenia
       Zawodowego i Ustawicznego Nr 2  www.ekonomik.przemysl.pl 
       zgodnie z Regulaminem przeprowadzania Procedury Przetargowej na
       Najem, Dzierżawę Pomieszczeń i  Powierzchni w Centrum Kształcenia
       Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 przy ul. Dworskiego 25

1.4  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  (wzór formularza ofertowego

       stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia),   w zamkniętej kopercie,

        opatrzonej  pieczątką oferenta, z napisem:

       „Przetarg na najem lokalu  użytkowego z przeznaczeniem na sklepik”.

 

1.5  Oferta, pod  rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie

       wymagane  informacje i oświadczenia, wskazane na formularzu

       ofertowym.

 

1.6  Do formularza ofertowego należy dołączyć:

       a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia

           o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

          wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji  działalności

          gospodarczej oraz  aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika

                Urzędu Skarbowego  oraz właściwego Oddziału Zakładu

                Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że oferent nie zalega

                z opłacaniem  podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie

                zdrowotne i społeczne  wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy

                przed upływem  terminu składania ofert, w formie oryginału lub

                kopii  poświadczonej  za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 

1.7  Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

 

1.8  Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po rozstrzygnięciu  przetargu

 

       Wszelkie inne informacje zawarte są w Regulaminie, o jakim mowa
       w pkt.1.3

 

2   OPIS  PRZEDMIOTU  PRZETARGU  I  WARUNKI  WYKONANIA

     ZAMÓWIENIA

   

2.1   Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o łącznej powierzchni 20 m2

            z przeznaczeniem  na szkolny sklepik.

 

2.2   Kryterium  wyboru oferenta  stanowi  stawka  czynszu za 1 m2

        powierzchni  nie mniej  niż  16,50 zł brutto  za 1 m2.

 

2.3  Oferent zobowiązany jest do:

·        profesjonalnego wykonywania usług zgodnie z obowiązującymi

aktami prawnymi

 

3    SKŁADANIE  OFERT

 

3.1  Oferty należy składać w sekretariacie CKZiU Nr 2, ul. Dworskiego 25
       w terminie do 24.08.2016 r.   godz. 12.00

 

 3.2  Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

 

 3.3.  Przetarg jest ważny jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta nie

         podlegająca  odrzuceniu.

 

4  OTWARCIE  OFERT

 

4.1  Otwarcie  ofert  nastąpi  25.08.2016 r.  o  godz. 11.00  w  CKZiU Nr 2

       ul. Dworskiego 25

 

 

4.2  Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną

       następujące  informacje:

·        dane oferentów

·        informacje o cenie ofert

 

5.  ODRZUCONE  ZOSTANĄ  OFERTY:

 

5.1  Oferta niezgodna  z ogłoszeniem o przetargu, regulaminem

       przeprowadzania procedury przetargowej,  przepisami prawa,  a także
       złożona  po terminie określonym w pkt. 3.1.  podlega  odrzuceniu.

 

6.  Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najwyższą stawkę

      za 1 m 2  wynajmowanej powierzchni.

 

7.  Strony zawrą umowę  na warunkach określonych we wzorze umowy

     stanowiącej  załącznik do ogłoszenia ofertowego.

 

8. Wszyscy uczestnicy przetargu otrzymają pisemne zawiadomienie o jego

     rozstrzygnięciu.

 

9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu

    bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych

    w niniejszym ogłoszeniu, a także – przed terminem składania ofert –

    modyfikacji treści materiałów  przetargowych.

 

10. Informacje  o  przedmiocie umowy  można uzyskać  u p. Marty Tetery –

      kierownika  gospodarczego   w godzinach  od 8.30  do godz. 13.00

      tel. 16 6783302.

      W sekretariacie szkoły będzie można  odebrać materiały przetargowe

      i umówić się na wizję lokalną pomieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Data, ……………………………..

 

…………………………..

    (pieczęć wykonawcy)

 

 

FORMULARZ    OFERTOWY

        

do przetargu na najem powierzchni CKZiU Nr 2  przy ul. Dworskiego 25
z przeznaczeniem  na sklepik szkolny

 

 

Wykonawca …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa wykonawcy/firmy składającej oferty)

 

Adres: …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

(podać dokładny adres wykonawcy/firmy)

 

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż powyżej):……………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Telefon/fax.

…………………………………………………………………………………………………..

(podać dokładne numery telefonów oraz numer fax. do wykonawcy/firmy, pod które zamawiający będzie kierował korespondencję)

 

NIP ………………………………………… REGON ………………………………………..

 

Zakres prowadzonej działalności

 

1.      Proponowana stawka za 1 m2  wynajmowanej powierzchni

 

 

cena  …………………… (bez VAT)  23 % VAT    cena …………………. (z VAT)

 

 

OŚWIADCZENIA   WYKONAWCY:

 

1.      Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami przetargu oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

2.      Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagane warunki przetargu.

 

 

 

…………………………..

    (podpis osoby upoważnionej)